Uzyskaj dostęp
do
n-serwisu

* pole obowiązkowe

Wszystkie pola są obowiązkowe i niezbędne do prawidłowej identyfikacji. Jeżeli nie możesz uzyskać hasła, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Telefonicznej tel.: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24.

Administratorami danych są Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ... więcej...
 
Administratorami danych są Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Topiel 12 w Warszawie.

W zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych administratorami danych są podmioty z grupy Nationale-Nederlanden, tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12, a także Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Z administratorami danych można się skontaktować poprzez adres e-mail info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratorów). U administratorów danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług internetowego serwisu Nationale-Nederlanden – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (świadczenia usługi internetowego serwisu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przedłożenia Pani/Panu oferty z pakietu usług Nationale-Nederlanden – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. W razie niewyrażenia przez Panią/Pana zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, z którymi powiązane jest korzystanie z n-serwisu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub jest niezbędne w celu wykonania umowy (świadczenia usługi internetowego serwisu Nationale-Nederlanden) – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. za pośrednictwem n-serwisu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Dane podane zostały dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne w odniesieniu do celu, jakim jest świadczenie usług internetowego serwisu Nationale-Nederlanden.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Zakończ